Działanie przydomowych oczyszczalni w świetle przepisów

Choć przydomowe oczyszczalnie dla kilkuosobowej rodziny to wcale nie potężne zbiorniki, obowiązujących przepisów, które są związane także z nimi, jest naprawdę sporo. Przepisy te zawarte są w różnych ustawach i rozporządzeniach. Kojarzymy je przede wszystkim z koniecznością zachowania odpowiednich odległości, jak odległość od granicy działki, drzew, czy kabli energetycznych i jest to oczywiście skojarzenie słuszne, aczkolwiek to nie jedyne przepisy, które musimy znać przed budową przydomowej oczyszczalni.

Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

O przydomowych oczyszczalniach ścieków opowiada nam przedstawiciel firmy EKO-BIO z Łodzi. Ważnym przepisem w kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków jest obowiązujące od tego roku Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód, lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Mówiąc w dużym uproszczeniu, jeśli nasze gospodarstwo znajduje się poza aglomeracją, odprowadzane ścieki nie mogą łącznie przekraczać 5,0 m3 na dobę, BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) musi być redukowane co najmniej o 20%, zawartość ogólnej zawiesiny co najmniej o 50%, a miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. To samo mówi nam Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Wymagania formalne budowy

Obowiązujące w Polsce przepisy wskazują, że jeśli planujemy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy sprawdzić, czy w planowanej lokalizacji zezwala na to lokalne prawo. Możemy tego dokonać, analizując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, którą wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Zakaz budowy oczyszczalni całe szczęście wiąże się zwykle z inną pozytywną wieścią – wieścią o planowaniu budowy kanalizacji sanitarnej. Zakazy pojawiają się jednak także na terenach ochrony ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych, lub na terenach, które uznawane są za wartościowe przyrodniczo, jak parki krajobrazowe. Cała procedura montażu przydomowej oczyszczalni nie jest wcale długotrwałym i żmudnym procesem – montaż oczyszczalni biologicznej zajmuje zwykle nie więcej niż miesiąc. Z Wydziału Geodezji pobieramy mapkę sytuacyjno-wysokościową, nanosimy na nią schemat przyłączenia, sporządzamy, a właściwie wypełniamy zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków, przygotowujemy poświadczenie własności działki, dołączamy folder DTR, a następnie składamy zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa naszego starostwa. Jeżeli w ciągu 21 dni Starostwo nie wyrazi sprzeciwu, możemy śmiało przystępować do budowy.