Praca na drabinie – zasady BHP

Upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas różnego rodzaju prac budowlanych, konserwatorskich, montażowych wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Podstawowym narzędziem pracy na wysokości jest drabina, należy jednak mieć na uwadze iż drabiny mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze tylko w warunkach, kiedy użycie bardziej bezpiecznego sprzętu nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka.

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy pracy na drabinie:

 1. Drabiny powinny być używane na stabilnym i twardym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;
 2. Zawieszane drabiny muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;
 3. Drabiny używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;
 4. Drabiny wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;
 5. Drabiny powinny być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu drabin jako sprzętu do tymczasowej pracy w budownictwie pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka, która potwierdzi prawidłowość zastosowania drabin, a nie innego sprzętu.

Na podłożu ziemnym muszą być stosowane szpice oporowe.

Rodzaj i parametry zastosowanych drabin muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, dających się przewidzieć obciążeń oraz zapewniać bezpieczne przemieszczanie się pracowników. Praca na drabinach –  sprzęt asekuracyjny są do tymczasowej pracy na wysokości, np. rusztowań – powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

Zanim wejdziesz na drabinę, koniecznie sprawdź, w jakim jest stanie technicznym! Warto zapamiętać, że niedopuszczalne jest:

 • korzystanie z drabin uszkodzonych;
 • stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg;
 • używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem;
 • używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej;
 • wykonywanie z drabin przystawnych robót malarskich i tynkarskich;
 • opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny;
 • stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny;
 • ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenia;
 • wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;
 • przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę;
 • wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych na wysokości przekraczającej 4 m. od poziomu podłogi;
 • wykonywanie z drabin robót ciesielskich powyżej wysokości 3 m;
 • wykonywanie robót z drabin niestabilnych, niezabezpieczonych przed poślizgiem i rozsunięciem się.

Drabiny przystawne powinny wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzą, co najmniej 0,75 m, a kąt ich nachylenia powinien wynosić od 65 st do 75 st. Ważne dla twojego bezpieczeństwa!

 1. Nie posługuj się drabiną drewnianą ze szczeblami przybitymi do podłużnic; szczeble muszą być wpuszczane w otwory wycięte w podłużnicach – w odstępach około 30 cm.
 2. Nie maluj drabin drewnianych farbą kryjącą; ponieważ nie zobaczysz ewentualnego uszkodzenia drabiny.
 3. Zanim wejdziesz na drabinę rozstawną sprawdź, czy oba jej segmenty są zabezpieczone przed rozsunięciem łańcuchem lub w inny trwały sposób.

Do wypadku podczas używania drabin dochodzi najczęściej, gdy:

 • następuje ich osunięcie się albo przewrócenie, łamie się element drabiny, drabina używana jest do prac
 • wymagających stosowania innego urządzenia,
 • pracownik nieprawidłowo wykonuje czynności na drabinie.

W sklepie bhp Gvarant BHP znajdziesz profesjonalne urządzanie asekuracyjne oraz środki ochrony pracowniczej.